Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations δραστηριοποιείται στη μετάφραση και επιμέλεια εξειδικευμένων και μη κειμένων και τη διερμηνεία, έχοντας αναλάβει πληθώρα έργων για διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Διαθέτοντας αξιόλογη εμπειρία στον τομέα των εξειδικευμένων μεταφράσεων, συνεργάζεται σε σταθερή βάση με γνωστούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς όπως εθνικά και διεθνή θεσμικά όργανα, υπουργεία, πρεσβείες, προξενεία, ασφαλιστικά ταμεία και συναφείς φορείς, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συγκοινωνιακούς φορείς, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, τηλεοπτικούς σταθμούς, αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, πολυεθνικές επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες. Πολλοί από τους φορείς αυτούς έχουν χορηγήσει στην εταιρεία μας βεβαίωση καλής εκτέλεσης ως επιβράβευση του επαγγελματισμού μας, ενώ σε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης για την ποιότητα, τη συνέπεια, την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό της.

 

 

 

Υπηρεσίες Μετάφρασης για τον δημοσιο Τομέα:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:επιτροπη ανταγωνισμου (www.epant.gr)

Ο πελάτης μας χρειάζεται μετάφραση άκρως εξειδικευμένου νομικού κειμένου άνω των 100.000 λέξεων σε διάστημα 5 το πολύ εβδομάδων και εν συνεχεία έλεγχο του μεταφρασμένου και επικύρωσή του από δικηγόρο για κατάθεση του εγγράφου σε διεθνούς ενδιαφέροντος δίκη. Με δεδομένο ότι οι εσωτερικοί μεταφραστές της Επιτροπής δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις χρονικές απαιτήσεις του έργου, αποφασίζεται η εξωτερική ανάθεσή του στην εταιρεία μας με γνώμονα την καλή της φήμη, την ποιοτική πιστοποίησή της, αλλά και την αμέριστη συμπαράσταση και διάθεση προσφοράς που επέδειξαν οι συνεργάτες μας από τις πρώτες κιόλας επαφές με τους υπευθύνους της Επιτροπής. Μαζί με το πρωτότυπο κείμενο παρέχεται μέρος της απαιτούμενης ορολογίας.

Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations ολοκληρώνει σταδιακά ένα πολύ μεγάλο έργο μετάφρασης με ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο από άποψης ποιότητας και ορολογίας, με δεδομένο τον διεθνή χαρακτήρα της προς επιδίκαση υπόθεσης και την εξειδικευμένη φύση του κειμένου, όσο και από άποψης χρονικών περιθωρίων. Η έγκαιρη ολοκλήρωση απαιτεί όχι μόνο συνέπεια στις σταδιακές παραδόσεις των μεταφρασμένων τμημάτων, αλλά και άψογο συγχρονισμό με τους επιμελητές, οι οποίοι προσέφεραν ποιοτικούς ελέγχους διασφάλισης και σχόλια, καθώς και με τον επικυρούντα δικηγόρο, ο οποίος είχε την τελική εποπτεία και ευθύνη της μετάφρασης.

Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations χρησιμοποίησε, λόγω του μεγέθους και των απαιτήσεων του έργου, κάθε είδους εργαλείο μεταφραστικής μνήμης προκειμένου να υποβοηθηθεί στην εξειδικευμένη αυτή μετάφραση, να μειώσει τις προσπάθειες και τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά κυρίως να διασφαλίσει τη συνέπεια, τη συνοχή και την ακρίβεια σε όλη την έκταση της μετάφρασης.

Χάρη στην ποιότητα του αποτελέσματος η οποία επιτεύχθηκε παρά τα στενά χρονικά πλαίσια, αλλά και την αρωγή, συμπαράσταση και διάθεση προσφοράς των συνεργατών μας στην επαφή τους με τους υπεύθυνους έργου της Επιτροπής, η εταιρεία μας εξασφάλισε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (www.epant.gr) βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τη συνολική της προσπάθεια.

 

Υπηρεσίες Μετάφρασης για τον δημοσιο Τομέα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: εοππεπ (www.eoppep.gr)

Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations συνεργάζεται από διετίας με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ-www.eoppep.gr) στη βάση διαδοχικών συμβάσεων που έχει υπογράψει μαζί του για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων και προγραμμάτων που έχει αναλάβει κατά καιρούς ο Οργανισμός.

Η πλέον πρόσφατη σύμβαση, η οποία εξακολουθεί υπό εξέλιξη και αφορά τη μετάφραση εξειδικευμένων «ευρωπαϊκών κειμένων» με εκτιμώμενο αριθμό λέξεων 120.000, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης των παραδοτέων των Διεθνών Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του Τεχνικού Δελτίου Εγκεκριμένης Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης» (ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3)» με προς μετάφραση παραδοτέα τα κάτωθι:

1 Δ.Ε.: α. «Βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού, έλεγχος συμβατότητας Συστημάτων Πιστοποίησης & Αδειοδότησης και αποτύπωση της διασύνδεσής τους με διεθνή πρότυπα και Ευρωπαϊκές πρακτικές» και β. «Επικαιροποίηση σχεδιασμού συστημάτων βάσει των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης».

2 Δ.Ε: α. «Σχεδιασμός του Συστήματος Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης».

3 Δ.Ε: α. «Σχεδιασμός του Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων».

Με δεδομένη την αυστηρή τήρηση των κανόνων ορολογίας που διέπουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία εντάσσονται οι εν λόγω συμβάσεις, την έγκαιρη πάντοτε παράδοση των προς μετάφραση κειμένων, παρά τα συχνά στενά χρονικά πλαίσια που επέβαλλαν οι συναντήσεις των στελεχών του ΕΟΠΠΕΠ με τους ευρωπαίους ομοτίμους τους, αλλά και με αφορμή τους επαίνους των ευρωπαίων εταίρων για το έργο που είχαμε επιτελέσει προκειμένου τα κείμενα να είναι κατά το δυνατόν εύληπτα και σαφή στον ξενόγλωσσο αναγνώστη, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ-www.eoppep.gr) τίμησε την εταιρεία μας με βεβαίωση καλής εκτέλεσης και συνεργασίας.

Υπηρεσίες Μετάφρασης για τον δημοσιο Τομέα:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: δημοσ βολου (www.dimosvolos.gr)

Ο πελάτης μας χρειάζεται μετάφραση ολόκληρης της ιστοσελίδας του στη ρωσική γλώσσα με αρκετά περιορισμένο χρονικό ορίζοντα και αποκλειστικά από μεταφραστή με μητρική γλώσσα τη ρωσική, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη τοπικοποίηση (localization) των πληροφοριών. Η ανάθεση του έργου προκηρύσσεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήρια ανάθεσης τόσο τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του μεταφραστή που θα την αναλάβει, όσο και την πλέον ανταγωνιστική τιμή.

Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας βιογραφικά δύο Ρωσίδων μεταφραστριών με ανώτατες πανεπιστημιακές σπουδές, μακρόχρονη εμπειρία και προϋπηρεσία σε έργα ανάλογου περιεχομένου και βεληνεκούς που αφορούσαν τη μετάφραση ιστοσελίδων σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς. Η μετάφραση της ιστοσελίδας ανατίθεται στο Μεταφραστικό Κέντρο All Translations (με βάση, φυσικά, και την ανταγωνιστική τιμή) και ολοκληρώνεται με συνέπεια και επαγγελματισμό σε σταδιακές παραδόσεις.

Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations επαινείται από τον δημόσιο φορέα για το αποτέλεσμα, κυρίως διότι από δική του πρωτοβουλία και χωρίς να απαιτείται από την προκήρυξη παραδίδει πρωτότυπο και μετάφραση σε δύο ξεχωριστές στήλες με αντιστοίχιση των κειμένων ώστε να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι για την προσαρμογή της ιστοσελίδας, οι οποίοι δεν γνώριζαν ρωσικά.

Υπηρεσίες Μετάφρασης για τον δημοσιο Τομέα:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: τει κρητησ (www.teicrete.gr)

Ο πελάτης προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μετάφραση από τα αγγλικά προς τα ελληνικά, τα ρωσικά και τα αλβανικά μεγάλου όγκου πολυσέλιδων εγγράφων τα οποία αφορούν το έργο «CommunAIDIncreasing the capacity of domestic workers of different origins to respond to sexual violence through communitybased interventions», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος DAPHNE III (JUST/2011/DAP/AG/3272). Οι απαιτήσεις του έργου στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος είναι ιδιαίτερα αυξημένες και επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, την επιτόπου παρουσία και συμμετοχή του υποψηφίου/αναδόχου και των συνεργατών του μεταφραστών στις συναντήσεις των υπευθύνων του προγράμματος μέχρι τη διεκπεραίωση του έργου.

 

Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations συμμετέχει στον διαγωνισμό, τον οποίο και κερδίζει με γνώμονα τόσο τις ανταγωνιστικές τιμές και στα τρία γλωσσικά ζεύγη όσο και, κυρίως, χάρη στην ευελιξία των υποδομών του, με την οποία επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση του έργου και η άμεση, επιτόπου ανταπόκριση σε όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν σε κάθε φάση ολοκλήρωσης του έργου. Η μετάφραση των κειμένων ολοκληρώνεται κανονικά με παραδόσεις οι οποίες ακολουθούν πλήρως το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

Υπηρεσίες Μετάφρασης για τον δημοσιο Τομέα:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ελληνικο ανοικτο πανεπιστημιο (www.eap.gr)

Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations συμμετείχε και κέρδισε τον διαγωνισμό τον οποίο προκήρυξε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για τη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά 4 συνολικά τόμων συγγραμμάτων που αφορούσαν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, χάρη στην αξιόλογη μεταφραστική και συγγραφική εμπειρία των συνεργατών του μεταφραστών, κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών στα εν λόγω αντικείμενα.

Οι τόμοι οι οποίοι συγκεκριμένα ανατέθηκαν προς μετάφραση στο Μεταφραστικό Κέντρο All Translations είναι οι εξής:

  • Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία, Θεματική Ενότητα: Η Ορθοδοξία ως κληρονομιά, τόμος Β: Η Ορθόδοξη εκκλησία σε Ανατολή και Δύση, έκτασης 204 σελίδων
  • Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τόμος Β: Σχεδιασμός Προγραμμάτων, έκτασης 100 σελίδων
  • Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τόμος Γ: Διοίκηση Μονάδων, έκτασης 153 σελίδων
  • Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τόμος Δ: Αξιολόγηση Προγραμμάτων, έκτασης 83 σελίδων

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα στα προκαθορισμένα πλαίσια και μετά από τιτάνια προσπάθεια τόσο των συνεργατών μεταφραστών όσο και των υπευθύνων παρακολούθησης του έργου από πλευράς του Μεταφραστικού Κέντρου All Translations με δεδομένο το αυστηρό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, τη συνεχή επικοινωνία με τον Συντονιστή/Επιστημονικό Επιμελητή και τον Επιμελητή Μετάφρασης του ΕΑΠ για περαιτέρω παρατηρήσεις, διευκρινίσεις και διορθώσεις, την ανάγκη αλλεπάλληλων αλλαγών και ενσωματώσεων νέων στοιχείων στο κείμενο, καθώς και τις απαιτήσεις βελτίωσης και επικαιροποίησης των μεταφρασμένων κειμένων εις τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα επιστημονικά δεδομένα και στα νέα στοιχεία που τυχόν προκύπτουν από τη λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Χάρη στην ποιότητα του αποτελέσματος, αλλά και τη συνεχή προθυμία και διάθεση προσφοράς των συνεργατών μας στην επαφή τους με τους υπεύθυνους έργου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η εταιρεία μας θα λάβει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τη συνολική της προσπάθεια.

Υπηρεσίες Μετάφρασης για τον δημοσιο Τομέα:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: πανεπιστημιακο γενικο νοσοκομειο ηρακλειου – πα.γ.ν.η. «βενιζελειο» (www.pagni.gr)

Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations συμμετείχε και κέρδισε τον διαγωνισμό τον οποίο προκήρυξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και ο οποίος αφορούσε τη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ρωσικά κειμένων οδηγιών που αφορούσαν στην πληροφόρηση αλλοδαπών ασθενών σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής τους στο νοσοκομείο και το κόστος των νοσηλίων.

Το έργο εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια και με τη συνεργασία μεταφραστών διαφόρων ειδικοτήτων με δεδομένο ότι πολλά από τα κείμενα συνδύαζαν ορολογία η οποία ενέπιπτε σε διάφορους κλάδους και γνωστικά πεδία (ιατρικής, νοσηλευτικής, οικονομικών, νομικής και άλλων). Η ανταπόκριση στις συνεχείς τροποποιήσεις των κειμένων που ζητήθηκαν ήταν πάντοτε άμεση και επιτυχής.

Υπηρεσίες ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Μετάφρασης για τον ΙΑΤΡΙΚΟ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο πελάτης μας, ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά, νοσηλευτικά, γυναικολογικά και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας το όνομα του οποίου δεν αποκαλύπτουμε για λόγους εχεμύθειας, χρειάστηκε πληθώρα μεταφράσεων εξειδικευμένων ιατρικών κειμένων, αλλά και άλλων διοικητικών, οικονομικών και νομικών εγγράφων, καθώς και διήμερη διερμηνεία οκτώ ωρών ημερησίως από 2 επαγγελματίες εξειδικευμένους διερμηνείς με άριστη γνώση της σχετικής ορολογίας, στα πλαίσια ελέγχου και πιστοποίησης ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών από τον πελάτη μας από διεθνή φορέα πιστοποίησης.

Η άψογη απόδοση και των δύο διερμηνέων μας κατά τα δύο εξαντλητικά αυτά οκτάωρα, η συνέπεια, ο επαγγελματισμός, η ευγένεια και η υπευθυνότητά τους, σε συνάρτηση με την προθυμία τους να επιλύσουν πάσης φύσεως πρόβλημα εν τη γενέσει του και την όλη άψογη εμφάνιση και παρουσία τους βοήθησαν τον πελάτη μας να «περάσει με άριστα» τη διαδικασία της πιστοποίησης και να υποδέχεται πλέον διεθνείς ασθενείς σε καθημερινή βάση.

Η συνεργασία με τον πελάτη όπως είναι φυσικό εξακολουθεί ανέφελη, με την περιοδική ανάθεση μεταφράσεων εξειδικευμένων και άλλων κειμένων, με την αψεγάδιαστη μετάφραση της ιστοσελίδας του στα ρωσικά και με τη διεξαγωγή και νέων διερμηνειών στα πλαίσια της διεθνούς προβολής και ανάδειξης του πελάτη. Η εταιρεία μας αποκόμισε από τον παγκοσμίως πλέον γνωστό πελάτη βεβαίωση καλής συνεργασίας.

Υπηρεσίες Μετάφρασης για τον TEXNIKO / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο πελάτης μας, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια στον τομέα των κατασκευών κυρίως ενεργειακών έργων, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύπτουμε για λόγους εχεμύθειας, απαιτεί πληθώρα μεταφράσεων, κατά κύριο λόγο εξειδικευμένων τεχνικών κειμένων, αλλά και πολλών άλλων τεχνικών, διοικητικών, οικονομικών και νομικών εγγράφων, συνήθως σε γλωσσικά ζεύγη στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα ελληνικά.

Η άψογη κατάρτιση ενός μεγάλου αριθμού «τεχνικών» μεταφραστών της εταιρείας μας, κυρίως σε θέματα εξειδικευμένης ορολογίας, και παρά τις προκλήσεις που θέτει η μετάφραση κειμένων από μη μητρική γλώσσα προς μη μητρική γλώσσα, συνήθως υπό στενά χρονικά περιθώρια, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην καταξίωση της εταιρείας μας έναντι του μεγάλου αυτού πελάτη, ο οποίος τακτικότατα μας τιμά με την αποστολή ολοένα αυξανόμενων όγκων κειμένων, σε όλο και περισσότερες και λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.

Η συνεργασία εξακολουθεί συνεπώς σε όλα τα επίπεδα με τη συνεχή ανάθεση μεταφράσεων εξειδικευμένων και άλλων κειμένων, με τη διαρκή στήριξή μας σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που ενδέχεται να ανακύψει, αλλά και με την αμέριστη συμπαράσταση και αρωγή της εταιρείας μας στη διεθνή προβολή και εικόνα του πελάτη, η οποία συχνά μετουσιώνεται σε επιτυχίες σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η εταιρεία μας αποκόμισε από τον διεθνώς γνωστό πελάτη βεβαίωση καλής συνεργασίας, κυρίως για το άψογο ποιοτικά έργο στη μετάφραση εξειδικευμένων κειμένων τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς διαγωνισμούς, για την υπευθυνότητα, ταχύτητα και συνέπειά της, αλλά και για την ευελιξία ανταπόκρισής της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.