Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations ειδικεύεται στην έγκυρη μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, είτε αλλοδαπών προς χρήση στην Ελλάδα είτε ελληνικών δημοσίων εγγράφων που θα κατατεθούν σε χώρες του εξωτερικού. Έχει επίσης τη δυνατότητα επικύρωσης των εν λόγω εγγράφων σε όλες τις γλώσσες από και προς τις οποίες εκτελεί μεταφράσεις.

Ειδικότερα, με τη συνεργασία εξειδικευμένων μεταφραστών αναλαμβάνουμε :

 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σπουδών
 • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων & τεχνολογικών ιδρυμάτων
 • Μεταφράσεις απολυτηρίων λυκείου
 • Μεταφράσεις βεβαιώσεων σπουδών
 • Μεταφράσεις αναλυτικών βαθμολογιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων γλωσσών / πιστοποιητικών επάρκειας
 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών δεξιοτήτων Πληροφορικής και άλλων τομέων
 • Μεταφράσεις συστατικών επιστολών
 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σεμιναρίων & επιμορφώσεων
 • Μεταφράσεις δημόσιων πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου, βάπτισης, θανάτου)
 • Μεταφράσεις εκθέσεων
 • Μεταφράσεις μελετών
 • Μεταφράσεις πρακτικών
 • Μεταφράσεις στατιστικών στοιχείων
 • Μεταφράσεις εγκύκλιων οδηγιών
 • Μεταφράσεις απαντήσεων της Διοίκησης
 • Μεταφράσεις γνωμοδοτήσεων
 • Μεταφράσεις αποφάσεων
 • Μεταφράσεις ιδιωτικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις ιδιωτικών συμβάσεων
 • Μεταφράσεις ασφαλιστικών μέτρων
 • Μεταφράσεις δικαστικών προσφυγών – εγγράφων για δικαστική χρήση
 • Μεταφράσεις συμβολαίων
 • Μεταφράσεις καταστατικών εταιρειών
 • Μεταφράσεις εγγράφων άδειας και πιστοποίησης
 • Μεταφράσεις ευρεσιτεχνιών και πατεντών
 • Μεταφράσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
 • Μεταφράσεις τιμολογίων για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία