Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations διαθέτει το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό και τις υποδομές που απαιτούνται προκειμένου να αναλάβει και να διεκπεραιώσει με απαράμιλλη ποιότητα και συνέπεια οποιοδήποτε έργο του ανατεθεί, ανεξαρτήτως όγκου και πίεσης χρόνου.

Το δίκτυό μας απαρτίζεται από περισσότερους από 800 αξιόπιστους συνεργάτες / εξωτερικούς μεταφραστές, ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία ετών σε συγκεκριμένους τομείς, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου.

Οι συνεργάτες μας, μεταφραστές και επιμελητές, ανήκουν σε δύο κυρίως κατηγορίες επαγγελματιών: είτε είναι απόφοιτοι σχολών μετάφρασης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα με ειδίκευση στη μετάφραση, φορείς σπουδών στη μετάφραση οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα) είτε πτυχιούχοι στον συγκεκριμένο κλάδο / γνωστικό αντικείμενο που αφορά η εκάστοτε μετάφραση, με υψηλό επίπεδο γνώσεων (C2) στην ξένη γλώσσα και μακρόχρονη μεταφραστική εμπειρία, ή, ενίοτε, πτυχιούχοι ξένης φιλολογίας. Περιστασιακά, και όπου κρίνεται αναγκαίο ή ζητείται ειδικά από τον πελάτη, η μετάφραση γίνεται από φυσικό ομιλητή (native speaker) με μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο.

Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν περάσει συγκεκριμένες, τυποποιημένες δοκιμασίες αξιολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναλυτική προσωπική συνέντευξη και μετάφραση ενδεικτικού δείγματος. Επιπροσθέτως, συνεχίζουν να αξιολογούνται σε καθημερινή βάση με γνώμονα τις υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής δέσμευσή τους στους στόχους και τις αξίες της All Translations.

Επιπλέον, το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations διαθέτει πιστοποίηση για μετάφραση και διερμηνεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 του φορέα AJA Hellas (www.ajaregistrarsgroup.com). Με την πιστοποίηση αυτή διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνάφεια των υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης και ανταπόκρισης προς τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.

Πέρα από την αυστηρή προσήλωση στις τυπικές διαδικασίες που προβλέπει το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2008, η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε διασφαλίζεται επιπροσθέτως με την καθημερινή εφαρμογή αυστηρότερων ακόμη εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κάθε έργου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι την ολοκλήρωση του κάθε έργου ακολουθεί τεχνικός, ορολογικός, γλωσσολογικός, γραμματολογικός και υφολογικός έλεγχος, συνήθως από δύο διαφορετικούς επιμελητές με περαιτέρω ειδίκευση στη μετάφραση σχετικών, αλλά και γενικών λογοτεχνικών κειμένων, ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνον η ορθή απόδοση του νοήματος με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και του εκάστοτε έργου, αλλά παράλληλα η διατήρηση όλων των στοιχείων της αρχικής μορφής, καθώς και ότι το μετάφρασμα έχει σωστή ροή και είναι ευανάγνωστο.

Πιστεύω της εταιρείας μας είναι «η ποιότητα πάνω από όλα», ενώ και η συνέπεια όσον αφορά την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη ξεχωριστά και την τήρηση των υπεσχημένων χρόνων παράδοσης αποτελεί επίσης πρωταρχικό μας μέλημα.

Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζονται ενδεικτικά:

  • Η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης των συνεργατών, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιοτική και συνεπή χρονικά απόδοση του έργου
  • Η συνέπεια στην ορολογία και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη
  • Η συνεχής αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των συνεργατών μας
  • Η διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη
  • Η έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση εμφάνισης οιουδήποτε προβλήματος
  • Η ενθάρρυνση των συνεργατών μας για συνεχή, δια βίου επιμόρφωση

Όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας, για το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations κάθε κείμενό σας είναι απόλυτα εμπιστευτικό. Η εχεμύθεια αποτελεί μέρος του επαγγελματισμού μας και πρωταρχική μας μέριμνα η διασφάλισή της σε όλα τα στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας. Σκοπός μας παραμένει ανά πάσα στιγμή η εξορθολογισμένη αποθήκευση και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και η προστασία τους από κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ιδιαίτερα εάν τα δεδομένα αυτά αποτελούν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ή σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής / διανοητικής ιδιοκτησίας.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations έχει υπογράψει συμβάσεις μη κοινοποίησης (Non-Disclosure Agreements) με όλα τα στελέχη της αλλά και με όλους τους συνεργάτες της εξωτερικούς μεταφραστές/διερμηνείς, ενώ επιδίωξή της παραμένει πάντοτε η σύναψη συμβάσεων εμπιστευτικότητας με όλους τους πελάτες, μικρότερους ή μεγαλύτερους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Tηλεφωνικά: 210-6779077  Mέσω email: info@all-translations.gr  Μέσω FAX: 211-7709077