Για το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations, κάθε κείμενό σας είναι απόλυτα εμπιστευτικό. Η εχεμύθεια αποτελεί μέρος του επαγγελματισμού μας και πρωταρχική μας μέριμνα η διασφάλισή της σε όλα τα στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας. Σκοπός μας παραμένει ανά πάσα στιγμή η εξορθολογισμένη αποθήκευση και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και η προστασία τους από κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ιδιαίτερα εάν τα δεδομένα αυτά αποτελούν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ή σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής / διανοητικής ιδιοκτησίας.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations έχει υπογράψει συμβάσεις μη κοινοποίησης (Non-Disclosure Agreements) με όλα τα στελέχη της αλλά και με όλους τους συνεργάτες της εξωτερικούς μεταφραστές/διερμηνείς, ενώ επιδίωξή της παραμένει πάντοτε η σύναψη συμβάσεων εμπιστευτικότητας με όλους τους πελάτες, μικρότερους ή μεγαλύτερους.