Πιστεύω της εταιρείας μας είναι «η ποιότητα πάνω από όλα», και η συνέπεια όσον αφορά την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη ξεχωριστά και την τήρηση των υπεσχόμενων χρόνων παράδοσης αποτελεί επίσης πρωταρχικό μας μέλημα.

Το μεταφραστικό κέντρο All Translations διαθέτει πιστοποίηση για μετάφραση και διερμηνεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 του φορέα EQA (www.eqa.gr) και πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17100:2015

Με τις παραπάνω πιστοποιήσεις διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε, η διαρκής συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες απαιτήσεις των προτύπων, οι επαγγελματικές ικανότητες των συνεργατών μας μεταφραστών, υπευθύνων αναθεώρησης και υπευθύνων ανασκόπησης, η διαθεσιμότητα των αναγκαίων τεχνικών πόρων, καθώς και θέματα τα οποία άπτονται της διαχείρισης του έργου και της σχέσης μας με τους πελάτες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιχνηλασιμότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και άλλων ευαίσθητων ή προστατευόμενων πληροφοριών.

Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε δεν διασφαλίζεται μόνο με την αυστηρή προσήλωση στις τυπικές διαδικασίες που προβλέπει το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2015 του φορέα EQA (www.eqa.gr) και του Προτύπου ISO 17100:2015 τα οποία ακολουθούμε, αλλά και με την καθημερινή εφαρμογή αυστηρότερων ακόμη εσωτερικών κανονισμών στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κάθε έργου.

Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζονται :

  • Η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης των συνεργατών, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιοτική και συνεπή χρονικά απόδοση του έργου
  • Η συνέπεια στην ορολογία και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη
  • Η συνεχής αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των συνεργατών μας
  • Η διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη
  • Η έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση εμφάνισης οιουδήποτε προβλήματος
  • Η ενθάρρυνση των συνεργατών μας για συνεχή, δια βίου επιμόρφωση