Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations διαθέτει πιστοποίηση για μετάφραση και διερμηνεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 του φορέα AJA Hellas (www.ajaregistrars.co.uk). Με την πιστοποίηση αυτή διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνάφεια των υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης και ανταπόκρισης προς τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.

Πέρα από την αυστηρή προσήλωση στις τυπικές διαδικασίες που προβλέπει το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2008, η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε διασφαλίζεται επιπροσθέτως με την καθημερινή εφαρμογή αυστηρότερων ακόμη εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κάθε έργου.