Το Mεταφραστικό Kέντρο All Translations αναλαμβάνει την επιμέλεια ήδη μεταφρασμένων κειμένων σε διάφορους τομείς και κλάδους και για όλες ουσιαστικά τις γλώσσες στις οποίες δραστηριοποιείται. Σκοπός της επιμέλειας κειμένων είναι τόσο ο γραμματολογικός/συντακτικός τους έλεγχος όσο και έλεγχος που αφορά το περιεχόμενο, τη διασφάλιση συνέπειας και ομοιογένειας ύφους, την ακρίβεια της έκφρασης, την εξασφάλιση της συμμόρφωσης σε σχέση με τα πρότυπα του πελάτη και, γενικότερα, την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη βάσει αντιστοίχισης πρωτότυπου και μεταφρασμένου κειμένου.

Η υπηρεσία εκτελείται από ξεχωριστό δίκτυο εξειδικευμένων επιμελητών/διορθωτών το οποίο απαρτίζεται από περισσότερους από 150 αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες, ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία ετών σε συγκεκριμένους τομείς, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Περιστασιακά, και όπου κρίνεται αναγκαίο ή ζητείται ειδικά από τον πελάτη, η επιμέλεια γίνεται από φυσικό ομιλητή (native speaker) με μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο.

Όλοι οι συνεργάτες μας είναι απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με υψηλό επίπεδο γνώσεων (C2) στην ξένη γλώσσα και μακρόχρονη εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά η μετάφραση και στο αντικείμενο της επιμέλειας. Επιπλέον, έχουν περάσει συγκεκριμένες, τυποποιημένες δοκιμασίες αξιολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναλυτική προσωπική συνέντευξη και επιμέλεια ενδεικτικού δείγματος. Επιπροσθέτως, συνεχίζουν να αξιολογούνται σε καθημερινή βάση με γνώμονα τις υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής δέσμευσή τους στους στόχους και τις αξίες της All Translations.